ائتلافی از سازمان های مدنی
برای تحصیل دختران افغان

چشم انداز

دیدگاه‬‫ما‬ ‫ا‬ ‫ی‬‫ن‬‫است‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫آموزش‬ ‫زنان‬ ‫افغان‬ ‫ستانی‬‫را‬ ‫توانمند‬ ‫کن‬ ‫ی‬‫م‬‫تا‬ ‫بتوانند‬ ‫به‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫برابر‬ ‫دست‬ ‫ی‬‫ابند‪،‬‬‫توانا‬ ‫یی‬‫ها‬ ‫ی‬‫خود‬ ‫را‬ ‫درک‬ ‫کنند‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫رهبران‬ ‫تأث‬ ‫ی‬‫رگذار‬‫در‬ ‫جوامع‬ ‫خود‬ ‫تبد‬ ‫ی‬‫ل‬‫شوند‪.‬‬ ‫ما‬ ‫آ‬ ‫ی‬‫نده‬‫ا‬ ‫ی‬‫را‬ ‫تصور‬ می‬‫کنیم‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫دختر‬ ‫افغانستانی‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫ک‬ ‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫دسترس‬ ‫ی‬‫داشته‬ ‫باشد‬ ‫و‬ ‫تأث‬ ‫ی‬‫ر‬‫مثبت‬ ‫ی‬‫بر‬ ‫توسعه‬ ‫‪،‬‬‫ثبات‬ ‫و‬‫شکوفا‬ ‫یی‬‫جامعه‬ ‫افغانستان‬ ‫داشته‬ ‫باشد‬ ‫‪.‬‬

‫مامور‬‫ی‬‫ت‬

‫مامور‬‫ی‬‫ت‬‫ائتالف‬ ‫ما‬ ‫حما‬ ‫ی‬‫ت‬‫فعاالنه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫زنان‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫از‬ ‫طر‬ ‫ی‬‫ق‬‫جمع‬ ‫آور‬ ‫ی‬‫کمک‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫مال‬ ‫ی‬‫‪،‬‬ مشارکت‬‫مردمی‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫استراتژ‬ ‫ی‬‫ک‬‫است‪.‬‬ ‫هدف‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ی‬‫جاد‬‫بستر‬ ‫ی‬‫است‬ ‫که‬ ‫انجمن‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫افغان‬ ‫های‬ ‫ساکن‬ ‫آلمان‬‫را‬ ‫برای‬ ‫حمایت‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫زنان‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫متحد‬ ‫و‬ ‫بسیج‬ ‫کنیم‪.‬‬

‫اهداف‬

‫آگاه‬‫ی‬‫دهی‬

هدف‬ ‫اول‬ ‫ی‬‫ه‬‫ما‬ ‫افزا‬ ‫ی‬‫ش‬‫آگاه‬ ‫ی‬‫در‬ ‫مورد‬ ‫اهم‬ ‫ی‬‫ت‬‫آموزش‬ ‫دختران‬ ‫در‬ ‫افغانستان‪،‬‬ ‫برجسته‬ ‫کردن‬ ‫ظرفیت‬‫تحول‬ ‫آفر‬ ‫ی‬‫ن‬‫آن‬ ‫برا‬ ‫ی‬‫افراد‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫ها‬‫ی‬‫اجتماع‬ ‫ی‬‫‪،‬‬‫کارگاه‬ ‫ها‬‫و‬ ‫مجالس‬ ‫عمومی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ آگاهی‬‫دهی‬ ‫افغان‬ ‫های‬ ‫مقیم‬ ‫آلمان‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫آلمان‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫چالش‬ ‫ها‬‫و‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬‫ی‬‫آموزش‬ ‫دختران‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫استفاد‬‫ه‬‫خواه‬ ‫ی‬‫م‬‫کرد‬ ‫‪.‬‬

‫جمع‬‫آور‬ ‫ی‬‫کمک‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫مال‬ ‫ی‬

ائتالف‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫فعال‬ ‫اقدامات‬ ‫مناسب‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫گردآوری‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫مال‬ ‫ی‬ ‫سازمانده‬‫ی‬‫خواهد‬ ‫کرد‬ ‫تا‬ ‫منابع‬ ‫مال‬ ‫ی‬‫حما‬ ‫ی‬‫ت‬‫از‬ ‫آموزش‬ ‫زنان‬ ‫محروم‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ ‫را‬ ‫فراهم‬ ‫کند‬ ‫‪.‬‬‫ا‬ ‫ی‬‫ن‬‫بودجه‬ ‫به‬ موسسات‬‫آموزش‬ ‫ی‬‫معتبر‪،‬‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫دانشگاه‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬‫فرا‬ ‫ی‬‫بورگ‪،‬‬‫که‬ ‫س‬ ‫وابق‬‫اثبات‬ ‫شده‬ ‫ا‬ ‫ی‬‫در‬ ‫ارتقا‬ ‫ی‬‫آموزش‬ ‫دختران‬‫دارند‪،‬‬ ‫اختصاص‬ ‫م‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ابد‬‫‪.‬‬
‫همکاری‬

‫ما‬ ‫به‬ ‫دنبال‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫ب‬ ‫ی‬‫ن‬‫الملل‬ ‫ی‬‫‪،‬‬‫نهاد‬ ‫ها‬‫ی‬‫دولت‬ ‫ی‬‫و‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫غ‬ ‫ی‬‫ر‬‫دولت‬ ‫ی‬‫محل‬ ‫ی‬‫در‬ آلمان‬‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫خواه‬ ‫ی‬‫م‬‫بود‪.‬‬ ‫همکار‬ ‫ی‬‫با‬ ‫نهادها‬ ‫ی‬‫همفکر‬ ‫توانمندی‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫زنان‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫را‬‫تقویت‬ ‫می‬ ‫کند‪.‬‬

‫فراهم‬‫سازی‬ ‫بورس‬ ‫ی‬‫ه‬‫تحص‬ ‫ی‬‫ل‬‫ی‬

‫ائتالف‬ ‫ما‬ ‫بورس‬ ‫ی‬‫ه‬‫های‬ ‫تحص‬ ‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫را‬ ‫برا‬ ‫ی‬‫زنان‬ ‫محروم‬ ‫از‬ ‫تحصیل‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ فراهم‬‫خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬‫ن‬‫بورس‬ ‫ی‬‫ه‬‫ها‬ ‫هز‬ ‫ی‬‫نه‬‫ها‬ ‫ی‬‫تحص‬ ‫ی‬‫ل‪،‬‬‫کتاب‬ ‫و‬ ‫سا‬ ‫ی‬‫ر‬‫هز‬ ‫ی‬‫نه‬‫ها‬ ‫ی‬‫آموزش‬ ‫ی‬‫را‬ ‫پوشش‬ ‫م‬ ‫ی‬‫دهد‬ ‫و‬‫تضم‬ ‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫ی‬‫کند‬ ‫که‬ ‫محدود‬ ‫ی‬‫ت‬‫ها‬ ‫ی‬‫مال‬ ‫ی‬‫مانع‬ ‫دسترس‬ ‫ی‬‫زنان‬ ‫به‬ ‫تحص‬ ‫ی‬‫ل‬‫نم‬ ‫ی‬‫شود‬ ‫‪.‬‬

‫توانمندساز‬‫ی‬‫و‬ ‫مشورت‬ ‫دهی‬

در‬ ‫کنار‬ ‫حما‬ ‫ی‬‫ت‬‫مال‬ ‫ی‬‫‪،‬‬‫ما‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫مشورت‬ ‫دهی‬ ‫خواه‬ ‫ی‬‫م‬‫داشت‬ ‫که‬ ‫امکان‬ ‫ارتباط‬‫زنان‬ ‫افغان‬ ‫ستانی‬‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫موفق‬ ‫افغان‬ ‫در‬ ‫زم‬ ‫ی‬‫نه‬‫ها‬ ‫ی‬‫مختلف‬ ‫حرفه‬ ‫تسهیل‬ ‫خواهد‬ ‫کرد‬ ‫‪.‬‬‫ا‬ ‫ی‬‫ن‬ ‫ابتکار‬‫‪،‬‬‫دختران‬ ‫را‬ ‫تشو‬ ‫ی‬‫ق‬‫م‬ ‫ی‬‫کند‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫دنبال‬ ‫تحص‬ ‫ی‬‫الت‬‫عال‬ ‫ی‬‫و‬ ‫آرزوها‬ ‫ی‬‫حرفه‬ ‫یی‬ ‫شان‬ ‫باشند‬ ‫‪.‬‬
ما‬‫با‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫تحقق‬ ‫اهداف‬ ‫فوق‪،‬‬ ‫می‬ ‫کوشیم‬ ‫زمینه‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫زنان‬ ‫افغانستان‬ ‫را‬ ‫فراهم‬ ‫کنیم‬ ‫‪.‬‬‫ما‬ باور‬‫دار‬ ‫ی‬‫م‬‫که‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫م‬ ‫ی‬‫توان‬ ‫ی‬‫م‬‫بر‬ ‫چالش‬ ‫ها‬ ‫غلبه‬ ‫کن‬ ‫ی‬‫م‬‫و‬ ‫آ‬ ‫ی‬‫نده‬‫روشن‬ ‫تر‬ ‫ی‬‫را‬ ‫برا‬ ‫ی‬‫زنان‬ ‫افغان‬ ‫ستان‬‫ترسیم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ما‬‫می‬ ‫کوشیم‬ ‫توسعه‬ ‫افغانستان‬ ‫را‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫تحقق‬ ‫صلح‬ ‫پایدار‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫کمک‬ ‫کن‬ ‫ی‬‫م‬‫‪.‬‬